Senfølger efter seksuelle overgreb

“Man kan have fået så lidt kærlighed, at man oplever nærhed som overgreb.
Man kan have fået så lidt nærhed, at man oplever overgreb som kærlighed.”

De færreste tænker på, at det seksuelt krænkede barn også bliver voksen.
Seksuelle krænkelser eller overgreb er ofte et område, der er tabubelagt.
Mange voksne, der er blevet krænket i barndommen eller ungdommen er
i tvivl om, hvorvidt det var seksuelt overgreb dengang.

Undersøgelser peger på at det er en række faktorer, som påvirker udviklingen af senfølger. Hvis du er blevet seksuelt krænket, kan senfølgerne efter overgrebet have stor indflydelse på dit liv. Disse senfølger varierer meget fra person til person, og er afhængige af forskellige faktorer. Det gælder blandt andet:

  1. Relationen mellem krænker og barn.
  2. Alder ved første overgreb.
  3. Overgrebenes karakterer og hyppighed.
  4. Grad af hemmeligholdelse.
  5. Grad af vold og trusler.
  6. Aldersforskel mellem krænker og barn.
  7. Manglende beskyttende forælderfigurer.

Senfølger efter seksuelle overgreb.

Når der er tale om senfølger efter seksuelle overgreb i barndommen, er det ikke konkret, hvad det er for senfølger, der er tale om. Sundhedsstyrelsen giver sin kategorisering af sådanne senfølger:

Bland de hyppigste forekommende senfølger nævnes posttraumatisk stressforstyrrelse (PTSD), kompleks PTSD, angst og depression. Ved siden af disse nævnes lavt selvværd, tvangsforestillinger, problemer med krop og seksualitet, spiseforstyrrelser, skam, stofmisbrug samt selvskade, suicidal eller seksualiseret adfærd.

Både de psykiske og de sociale konsekvenser af at lide af senfølger kan give problemer med at opretholde en almindelig tilværelse med arbejde, familie og venner (Sundhedsstyrelsen 2016).

Man kan inddele senfølger ud fra henholdsvis psykiske, relationelle, seksuelle og samfundssociale kategorier. Derudover kan det forklares, hvordan seksuelle overgreb i barndommen i kan have konsekvenser for personen i forhold til hendes eller hans private netværk og i personens forældreopgave.

Psykiske senfølger efter seksuelt misbrug.
Depression
Angst, Panikangst, Generaliseret angst.
OCD = Obsessive Compulsive Disorder
Spiseforstyrrelser: Anoreksi, Bulimi, BED (Binge Eating Disorder)
PTSD (Posttraumatisk Stress Disorder)
Kompleks PTSD: Ved kompleks PTSD har personen PTSD-symptomer og problemer med at regulere følelser, effektforstyrrelser, forstyrrelser i selvet, selvkoncept og forstyrrelser i relationer. Problemer med at have tillid til andre mennesker og kan have en fjendtlig holdning til omverdenen. Selvskadende adfærd. Misbrug af alkohol, medicin eller andre euforiserende stoffer.

Relationelle senfølger.
Selvforståelse: Mangel på selvværd, Pleaser, Offer, Fighter, Skam, Skyld, Besvær med at mærke grænser, Ensomhed.
Forståelse af andre: Andre vil anerkendes, Andre har skjult dagsorden, Andre misbruger min tillid, Andre vil trøstes. Adfærd: Udadreagerende, Konfliktskabende, Indesluttet, Grænseløs talestrøm.

Seksuelle senfølger.
Grænseoverskridende adfærd, Sex og følelser er adskilte, Frygt for intim kontakt, Promiskuøs, Prostitution.

Samfundssociale senfølger.
Manglende studieforudsætninger, Svær tilknytning til arbejdsmarkedet, Vanskeligheder med tilknytning til foreningsliv, Opgivelse af fritidsaktivitet, Besvær med ”forpligtende“sociale aktiviteter, Social fobi.

Netværk.
Primær familie, hvis en i den primære familie er krænkeren.
Slægtninge, hvis en i slægten er krænkeren, Venskaber i familien som er krænkeren.